Western Store Country X-Mas 

Elvis Vegas Show, Neuhausen a. Rhf. 2017

Fäscht für alli, Neuhausen a. Rhf. 2017

Büttenhardt 2017

Alphütte KSS 2016

Weihnachtskonzert 2016

Nashville Tennessee, Ende September Anfang Oktober 2015, Recordings beendet!