Elvis Vegas Show, Neuhausen a. Rhf. 2017

Fäscht für alli, Neuhausen a. Rhf. 2017

Büttenhardt 2017

Alphütte KSS 2016

Weihnachtskonzert 2016

Nashville Tennessee, Ende September Anfang Oktober 2015, Recordings beendet!